شرکت صبا باطری

شرکت صبا باطری

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت صبا باطری شرکت هیربدان ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
H2SO4 انتقال سیالات اسیدی  ۱۵ قطر ۱۴۰۰ طول ۱۱۰۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
70 اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

15 مرداد 1385

Tags

مخزن, قابل حمل, اسید

search