پتروشیمی اراک

پتروشیمی اراک

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن پتروشیمی اراک پتروشیمی اراک ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
HCl ذخیره سیالات اسیدی ۱۵ قطر ۱۸۰۰ ارتفاع ۴۵۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
محیطی اتمسفریک 

Polyurethane

Date

15 مرداد 1386

Tags

مخزن, نفت و گاز, اسید, پتروشیمی

search