۴ الی ۷ مهر ۱۳۹۴- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

۱۶ الی ۱۹ اردیبشهت ۱۳۹۵- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

۴ لغایت ۷ آبان ۱۳۹۴- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز

۱۶ الی ۱۹ اردیبشهت ۱۳۹۴- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

۲۷ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز

۱۶ الی ۱۹ اردیبشهت ۱۳۹۳- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران


search