شرکت آبسازان گستر

شرکت آبسازان گستر

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن فرایندی  شرکت آبسازان گستر شرکت آبسازان گستر 2

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
salt water فیلتر شنی  ۶.۵
قطر ۱۵۰۰ ارتفاع ۲۷۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
محیطی اتمسفریک  anti uv

Date

15 مرداد 1386

Tags

مخزن, أب و فاضلاب, فیلترشنی

search