شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)

شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت ENI ایتالیا شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC) ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
H2O
فیلترشنی ۳۱
قطر ۳۰۰۰ طول ۸۶۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

25 مرداد 1386

Tags

مخزن, پتروشیمی, فیلترشنی

search