شرکت آب و فاضلاب اصفهان

شرکت آب و فاضلاب اصفهان

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
 زه کش

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان 

- ۸۶

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
- انتقال  -
قطر 550 ارتفاع 1000

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

26 خرداد 1386

Tags

قطعات کامپوزیتی, أب و فاضلاب

search