مهندسین مشاور دریا بندر

مهندسین مشاور دریا بندر

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن مهندسین مشاور دریابندر شرکت مهدسی پارس تکنو ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
H2O
ذخیره ۳۵ قطر 4275 طول 3900

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

26 مرداد 1395

Tags

مخزن, آب آشامیدنی, مخزن هوایی

search