شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت پلیمر آریاساسول شرکت مهندسین مشاور سازه
3

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
H2SO4 ذخیره ۱.۵
قطر 750 طول 1400

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

26 مرداد 1395

Tags

مخزن, اسید, پتروشیمی

search