شرکت طراحی مهندسی فرایندکاو

شرکت طراحی مهندسی فرایندکاو

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت ایتسن شرکت طراحی مهندسی فرایندکاو ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
H2O
ذخیره ۲۳
قطر ۳۰۰۰ طول 3200

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

25 مرداد 1386

Tags

مخزن, آب آشامیدنی, مخزن هوایی

search