شرکت پتروشیمی اراک

شرکت پتروشیمی اراک

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت پتروشیمی اراک شرکت راهکار صنایع نوین ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
HCl ذخیره ۱۵
قطر 1800 طول 4500

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک 

Polyurethane

Date

26 مرداد 1395

Tags

مخزن, نفت و گاز, اسید, پتروشیمی

search