شرکت چوب و کاغذ مازندران

شرکت چوب و کاغذ مازندران

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مجرای انتقال گاز شرکت چوب و کاغذ مازندران - ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
 SO2 انتقال - قطر 370 طول ۶۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
70 اتمسفریک 

Date

26 ارديبهشت 1386

Tags

تجهیزات خاص, اسید

search