شرکت آب فاضلاب اصفهان

شرکت آب فاضلاب اصفهان

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
منهول شرکت آب فاضلاب اصفهان - ۴۵۰

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
- دریچه بازدید -
قطر 600 طول 1000

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  -

Date

26 دی 1386

Tags

قطعات کامپوزیتی, أب و فاضلاب

search