شرکت آب فاضلاب شهرکرد

شرکت آب فاضلاب شهرکرد

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
منهول شرکت آب و فاضلاب شهرکرد - ۱۵۰

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
- دریچه بازدید -
قطر ۶۰۰ طول ۱۰۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- - -

Date

27 خرداد 1387

Tags

قطعات کامپوزیتی, أب و فاضلاب

search