شرکت لاستیک دنا

شرکت لاستیک دنا

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت لاستیک دنا - ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
HCl انتقال ۲۲
قطر 1620 طول 13000

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  33  uv stabilizer 

Date

26 مرداد 1387

Tags

مخزن, قابل حمل, اسید

search