شركت پتروشیمی شیراز

شركت پتروشیمی شیراز

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شركت پتروشیمی شیراز - ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
HCl ذخیره ۳
قطر 1600 طول 2200

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  30  uv stabilizer 

Date

27 مرداد 1395

Tags

مخزن, نفت و گاز, اسید, پتروشیمی

search