چربی گیر رستوران فجر

چربی گیر رستوران فجر

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن رستوران فجر شرکت تبرید جام جم ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
پساب  چربی گیر ۱.۵

1200*1300*1000

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  - uv stabilizer 

Date

27 مرداد 1395

Tags

مخزن

search