شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

 

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران زیبا راه گچساران ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
Fuel ذخیره - قطر - طول -

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

28 خرداد 1386

Tags

مخزن, لایه گزاری, پتروشیمی

search