شرکت فرابرد

شرکت فرابرد

 

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن شرکت فرابرد - ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
H2O ذخیره ۵ قطر 1500 طول 3500

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  - uv stabilizer 

Date

28 مرداد 1395

Tags

مخزن, آب آشامیدنی

search