شرکت فهیم کاران جوان

شرکت فهیم کاران جوان

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
لایه گذاری شرکت فهیم کاران جوان - ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
Fuel ذخیره -
-

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
- اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

28 مرداد 1395

Tags

مخزن, لایه گزاری

search