مجتمع مس سرچشمه کرمان

مجتمع مس سرچشمه کرمان

 

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
Degasing Pot مجتمع مس سرچشمه کرمان  مجتمع مس سرچشمه کرمان 1

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 

SO₂,N₂, CO, CO₂…

 مجرای انتقال گاز  2 قطر 1200 ارتفاع 1700

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
70 اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

13 شهریور 1384

Tags

تجهیزات خاص, صنایع مس و فولاد

search