مجتمع مس سرچشمه کرمان

مجتمع مس سرچشمه کرمان

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن مجتمع مس سرچشمه کرمان  مجتمع مس سرچشمه کرمان ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 

H₂SO₄

ذخیره سیالات اسیدی ۸۳ قطر ۴۶۰۰ ارتفاع ۴۰۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
70 اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

13 شهریور 1384

Tags

مخزن, صنایع مس و فولاد

search