نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

 

 محصول  کارفرما  پیمانکار تعداد 
مخزن نیروگاه سیکل ترکیبی نکا نیروگاه سیکل ترکیبی نکا ۱

 

 سیال
کاربرد  حجم (مترمکعب)  ابعاد (میلیمتر) 
NaOH ذخیره سیالات اسیدی  ۳۷
قطر ۳۲۵۰ ارتفاع ۳۵۰۰

 

   دما (درجه سانتیگراد)
 فشار (بار) غلظت (درصد)  پوشش 
محیطی اتمسفریک  uv stabilizer 

Date

15 مرداد 1386

Tags

مخزن, نیروگاهی, اسید

search