55

« جايزه بين المللي صنعت سبز اكو »

شركت فراپاكس شيراز يكي از شركتهاي گروه صنعتي فراسان و پيشگام و پيشرو در حوزه حفاظت از محيط زيست به عنوان صنعت برگزيده سبز جمهوري اسلامي ايران در سال 1393جهت انتخاب

«جايزه بين المللي صنعت سبز كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)»

از سوي سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسلامي ايران به دبيرخانه اين مر جع بين المللي معرفي گرديد و خوشبختانه توانست در ارزيابي و رقابت بين 10 كشور عضو اين سازمان به عنوان صنعت سبز برگزيده اكو انتخاب شود.

 

 


search